Logga in

Ordningsregler och Stadga

Ett komplement till föreningens stadgar. För boende i Ekeby samfällighetsförening.

Stadgar

Föreningens stadgar i sin helhet finns hos styrelsens ordförande, på föreningens Hemsida (klicka här), samt i Kvartersombudspärmen. Föreningen förvaltar samfälld egendom såsom kvartersgård, TV & Bredbandsnät, parkeringsplatser och garage, lokala vägar och förbindelseleder, lekplatser och parkanläggningar, elektrisk ytterbelysning samt VA-anläggning.
Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter samt två suppleanter.
Räkenskaper omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Motioner till årsstämman skall lämnas till styrelsen senast den 31 januari.
Ordinarie årsstämma skall hållas varje år under mars månad.
Skriftlig kallelse skall lämnas till varje hushåll senast 14 dagar före stämman.

Kvartersindelning

Kvartersombud

Kvartersombuden ska fungera som en länk mellan styrelsen och samfällighetens medlemmar, samt utgöra valberedning. Kvartersombuden sitter ett år i taget och övertagandet sker i samband med arbetsdagen på våren.
Kvartersombuden hälsar nya grannar välkomna och informerar om samfälligheten och dess verksamhet. Ombuden informerar också styrelsen/kassören om nyinflyttade. Kvartersombuden kanske huvudsakliga uppgift är att se till att reparationer och underhåll på samfälld egendom sköts, som ex. garage, lekplatser mm. Under hösten lämnar ombuden (vid behov) in förslag på åtgärder till styrelsen (nya budgeten) inför kommande år.

Det är kvartersombuden som samordnar alla arbetsinsatser inom sitt område samt ser till att att det genomförs på bästa sätt. Att vara kvartersombud är en uppgift som alla någon gång får ta på sig och inte kan frånsäga sig. Turordningen följer husnumren i de olika kvarteren. Se kontaktinformation eller kvartersinformation på föreningens hemsida. En person som sitter i föreningens styrelse skall samtidigt inte vara kvartersombud.

Årsavgift

Årsavgiften beslutas av årstämman och avgiften debiteras kvartalsvis i efterskott om inget annat anges vid årsstämman. Samfällighetsavgiften är en s.k. prioriterad fordran, vilket innebär att styrelsen kan begära s.k. verkställighet hos kronofogden om betalning uteblir.
Utebliven betalning
Påminnelse / Krav om utebliven betalning sker inom en vecka efter förfallodatum. En frist på ca 14 dagar (datum anges på faktura) ges för att betala förfallet belopp. Har ingen betalning skett inom denna tid så lämnas ärendet omgående över till Kronofogdemyndigheten för Verkställighet.
Alla kostnader som föreningen kan tänkas ha i samband med detta, debiteras fastighetsägaren. Lagstadgad påminnelse- och kravavgift kommer att debiteras i förekommande fall, likväl som dröjsmålsränta fram till att skulden är reglerad.
Årsavgiften fastslås på årsstämman för ett år i taget.

Medlemsregister

Ett medlemsregister uppdateras löpande av styrelsen. Registret ligger som grund för utdebitering av samfällighetens avgifter och som röstlängd vid årsstämman. Nyinflyttade bör så snart som möjligt rapportera in till föreningens kassör.

Bil & MC samt parkering

Bil- och mc-trafik på samfällighetens inre vägar tillåts endast för kortare av- och pålastning. Biltrafik på de allmänna vägarna i området får ske med max 20km/tim. Allmänna vägar är alla infarter till området såsom vägen in mot 4H och förskolan.
I första hand skall bilen parkeras i eget garage (Bil 1). I andra hand utanför eget garage (Bil 2) där så är möjligt.
P-platser utomhus är till för övrig parkering, såsom gästparkering. P-platser utomhus är inte knutna till en viss fastighet.
Avställda bilar eller husvagnar får inte placeras på samfälld mark. Parkering får inte ske på allmänna gräsmattor.

Tvätt av bil, motorcykel och båt

Föreningen vill att samtliga medlemmar ska tänka på vår miljö. När du tvättar din bil, motorcykel eller båt sköljer du av miljöfarliga partiklar som sedan rinner ner i vårt grundvatten. Föreningen önskar att du tänker på både miljön, dig själv, din familj samt dina grannar och därför låter bli att tvätta din bil, motorcykel eller båt i anslutning till din fastighet eller föreningensbyggnader och grönytor. Vallentuna kommunen och Naturvårdsverketets rekommendationer är att tvätt av fordon ska ske på plats som är avsedd för detta, exempelvis biltvättar med oljeavskiljare.

Bygglov eller inte?

Läs här vad som gäller från Boverket och här från Vallentuna kommun.

Garage

Garageplatsen skall användas till parkering av bil. Garageplatsen får ej användas som förråd eftersom vår garageförsäkring inte gäller då. Mellanväggar får inte uppföras i garagen, men befintliga mellanväggar (tidigare än 1999) får stå kvar om inte grannarna har något att invända samt att brandfarligt material inte använts i mellanväggen. Tidur måste kopplas till kupé- och motorvärmare med användande av högst 3 timmar per dygn. Inga förlängningsladdar får dras ut genom garagedörren eftersom det finns risk för el-skador. Brandfarliga vätskor, eller annat brandfarligt får heller inte förvaras i garagen. Allt enligt brandmyndigheten.

Grönytor

Gemensamma grönytor, planteringar och lekutrustning sköts av medlemmarna inom varje kvarter. Gemensam städning hålls vår respektive höst. Styrelsen bestämmer datum och beställer vid behov containrar för soporna. Hund- och kattägare ska undvika att rasta sina djur inne i området, samt alltid medföra påse, för att kunna ta med ”bajset” hem.

Riktlinjer gällande lekplatser i Ekeby Samfällighetsförening

Rubrik tillagd 170921
Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket FN:s konvention om barnets rättigheter understryker.
I Ekeby samfällighet strävar vi att ha tillgängliga lekplatser och möjliggöra aktivt deltagande i vår förening för alla barn. Våra lekplatser ska vara utformade så att olycksfall begränsas och underhållsarbetet ska ske olycksförebyggande. Underlaget till lekredskap ska vara stötdämpande och i övrigt så utformat att risken för personskador vid en olycka begränsas.

Kontroll och besiktning av kvarterets lekplats sker i samband med städdagar på särskilt besiktningsprotokoll. En rutinmässig visuell kontroll sker av lekplatsen. Protokoll för kontroll med eventuella åtgärder som behöver vidtagas för att lekplatsens standard ska följa samfällighetens riktlinjer för lekplatser rapporteras till styrelsen snarast efter städdagen.

Parksoffor & Utemöbler

Varje kvarter tar ansvar för vinterförvaring och skötsel av sofforna i sitt kvarter men dessa ägs av samfälligheten

Snöröjning & Sandning

Snöröjning, sandning och sopning utförs av kontrakterade entreprenörer. Snöröjningen inom vårt område följer i normala fall den rutin som styr all snöröjning inom kommunen. Vid mindre snömängder ombesörjer varje kvarter/hushåll detta på egen hand.

Bebyggelse på samfälld mark

Uppförande av uthus, bodar eller liknande får ej ske på samfälld mark.

Trädfällning

Om någon önskar fälla träd eller rensa utanför tomtgräns på samfälld mark krävs styrelsens tillstånd.

Hantering av eget trädgårdsavfall

Det är absolut förbjudet att dumpa trädgårdsavfall utanför den egna tomten. Det enda alternativet är att köra avfallet till Hagbytippen, eller bränna upp grenar/kvistar (ej löv). Se kommunens ansvisningar för eldning.

Målning av hus

Tänker ni måla i en avvikande färg än ursprungsfärgen samråd alltid med era grannar och ta reda på vad som gäller hos styrelsen och Vallentuna kommun. Det är av största vikt för allas vår grannsämja att ett samförstånd råder inom området.

Takpannor

Önskar ni byta takpannor till en avvikande färg än ursprungsfärgen (tegelröd) så behöver ni kontakta Vallentuna kommun för godkännande och bygganmälan. Samråd även alltid med era grannar. Det är av största vikt för allas vår grannsämja att ett samförstånd råder inom området. Tänk även på att alltid installera snörasskydd så inte du eller dina grannar riskerar att skada sig när snön släpper från taket.

Ytterbelysning på gångvägar och parkering

Föreningen äger belysningen i området. Respektive område sköter de lampor som finns inom området d v s rengör plastkupor och byter trasiga lampor (krävs EJ behörighet utan enbart nödig kännedom). Lampor för utbyte finns och hämtas av kvartersombuden. Vid grövre fel kontaktas styrelsen via kvartersombuden som skickar en behörig person.
OBS! Två typer av armaturer men samma lampeffekt 80W.

Kvartersgården

Beträffande bokning av kvartersgården hänvisas till hemsidan för att finna vem som är ansvarig. Bastuavdelningen är stängd tills vidare, enligt tidigare stämmobeslut.
Regler framgår på hemsidan.

Information till medlemmar

Ny lydelse mars 2017: Information till medlemmar sker på hemsidan, www.ekebyvagen.se

Tidigare lydelse gäller ej: Eftersom gemensam anslagstavla saknas sker all information till samfällighetens medlemmar via vår hemsida på internet, informationsblad eller genom utskick.

Bankgiro

Samfällighetens bankgiro är 5022-4187

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.